ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
nb ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
mnb ข้อมูลบุคลากร
mnb ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
mnb ข้อมูลอาคารสถานที่
mnb ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
mnb ข้อมูลครุภัณฑ์
mnb ข้อมูลตลาดแรงงาน
mnb ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
-------------------------------------------
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
mk ฝ่ายวิชาการ
mk ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
mk ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
-------------------------------------------
สาขางานยานยนต์
lo สาขางานไฟฟ้ากำลัง
lo สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
lo สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
opl สาขางานการบัญชี
opl สาขางานการตลาด
-------------------------------------------
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
eed วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
nbs วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
-------------------------------------------
สอศ.
 tew สำนักความร่วมมือ
qaz สำนักอำนวยการ
qaz สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
qaz สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
qaz สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
qaz สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา