ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
2 ข้อมูลบุคลากร
3 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
4 ข้อมูลอาคารสถานที่
5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
5 ข้อมูลครุภัณฑ์
5 ข้อมูลตลาดแรงงาน
5 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
-------------------------------------------
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2 ฝ่ายวิชาการ
3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
-------------------------------------------
สาขาวิชาช่างยนต์
8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 สาขาวิชาการบัญชี
90 สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
90 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
-------------------------------------------
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
89 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
66 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
-------------------------------------------
สอศ.
999 สำนักความร่วมมือ
999 สำนักอำนวยการ
999 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
999 สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
999 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
999 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
-------------------------------------------
-------------------------------------------

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347

email: banphaeo_industrial@hotmail.com