วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มีจัดโครงการสัมมนาหลังจบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ , คุณสรเดช จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทสมายล์ ฮาร์ท ฟู๊ดส์ จำกัด และ คุณธนพงศ์ นพประพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทพูลทรัพย์แคน จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้

   

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาและมอบโล่สำหรับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนศึกษาต่อสายอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมี นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานและพยานในการลงนาม และ นายสมคิด ตัณฑะศรีสุข ผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

   

 

 

วันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการดังกล่าวลูกเสือได้ร่วมกิจกรรมผจญภัย , เดินทางไกล และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

   

 

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการ Day Camp ของกองลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมีกิจกรรมให้ลูกเสือได้ทำร่วมกัน เช่น เงื่อนเชือก บุกเบิก และการประกอบอาหาร

   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ดำเนินโครงการปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพิธีถวายพระเพลิง เพื่อถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

   

 

 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งนางสาวมธุกร เตชะวัฒนาพร ครูผู้ช่วยสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   

 

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชังมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

   

 

 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนแม่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มเงินพุ่มทองเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วเป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

   

 

 

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จยุค Thailand ๔.๐” ให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ เอแอนด์บี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ คน

   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการพิธีเปิดการจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
   

 

 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม (ครั้งที่ ๒) สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดยนายสุธี โรจน์บุญถึง กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง พร้อมคณะเข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยทางด้านกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
   

 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง , พิธีลงนามถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา และร่วมกันทำความดีโดยการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

   

 

 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ในหัวข้อ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากคุณศรัญญา สวัสดิ์มงคล ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ

 

   

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ได้รับเกียรติจาก รตท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจำปี ๒๕๖๐ ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยนักเรียน นักศึกษา ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร และซ่อมมุ้งลวด

 

   

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ตามภารกิจฝ่ายบริการสร้างอาชีพ “ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ๑๐๐%” ดำเนินการโดยสาขางานการตลาดและอินเตอร์แรคท์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชระ ศรีสัมฤทธิ์ อบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสาธิตการทำโลชั่น ครีมบำรุงผิว เกลือสปาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ให้ประนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

 

   

 

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลบ้านแพ้ว ในกิจกรรมโครงการประชารัฐรณรงค์และแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “ชมรมคนริมน้ำตำบลบ้านแพ้ว แก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน” ณ ริมคลองตาสุน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

   

 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ ๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อควบคุมเหตุก่อนเยาวชนจะกระทำผิด หรือลดความรุนแรงของการกระทำผิด

   

 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสมุทรสาครร่วมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์ “คูน” พลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว , องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว , เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา , ชุมชนตำบล คลองตัน และศูนย์ท่องเที่ยวบ้านสวนทุ่งกระโจมทอง ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูน เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องจากต้นราชพฤกษ์มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์วันพระราชสมภพประจำในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยปลูกไว้บริเวณถนนสายกระโจมทอง – คลองตัน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐

   

 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ โดยมีการบรรยายพิเศษจาก นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการ และนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติตนในการออกฝึกงานในสถานประกอบการต่อไป

   

 

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้มีการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒,๓ และ ปวส.๒ ทุกสาขางาน ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูประจำสาขางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องการรับลงทะเบียนและชำระเงินพร้อมทั้งตรวจทาน เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน

   

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) มีผู้ปกครองได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมพบครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียน

   

 

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ ร้อยตำรวจเอกรัตนชัย ศรีทับทิม รองสารวัตรจราจร สภ.บ้านแพ้ว เป็นวิทยากร อบรมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน” ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ

   

 

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วggh
   
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการปัจฉิมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ,มหาวิทยาลัยธนบุรี ,มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ,สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ,บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ไทยยูเนียน จำกัด ,บริษัทฟู๊ดสตาร์ จำกัด และบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีสถานประกอบการมาบริการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ เข้าทำงาน
   
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕ต๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้เป็นสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ และ ระดับชั้น ปวส.๒ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347

email: banphaeo_industrial@hotmail.com