วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จำนวน ๘ หลักสูตร งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กการเกษตร ,งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ,งานมุ้งลวดอลูมิเนียม ,งานสร้างป้ายไฟ (LED Board) ,การพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น , การพับดอกไม้จากใบเตย , การทำไส้กรอกอีสาน และการทำกะหรี่ปั๊บ โดยได้รับเกียรติจากนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)

   

 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดยนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุนชน , กิจกรรมประกวดคำขวัญวันครู , กิจกรรม Big Cleanning Day และมอบรางวัลการประกวดคำขวัญวันครู ซึ่งคำขวัญวันครูของสถานศึกษาที่ชนะเลิศ คือ “สำนึกพระคุณ การุณศิษย์มา นอบน้อมบูชา วันทาคุณครู”

   

 

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ดำเนินงานโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. ณ ปั๊มบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

   

 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สาขางานการตลาดได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น “การทำธุรกิจขายตรง” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ณัฎฐกร ปรัชญาทิพย์สกุล ผู้จัดการขายส่วนฯ บริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจขายตรงแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกรัตนชัย ศรีทับทิม รองสารวัตรจราจร สภ.บ้านแพ้ว อบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่รถ , นายอำนาจ ร้อยอำแพง และนายกิตตินันท์ ศรีตะวัน ครูสาขางานยานยนต์ อบรมเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)

   

 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ทีมวิทยากรกองทัพบก ขุนศึก ๖๑ ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ปลุกจิตสานึก รู้คุณแผ่นดิน” ให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา และได้ออกมามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   

 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมจัดโครงการพลังงานสัญจร เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ณ อาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่)

   

 

วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวด จานวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นำโดยนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มีการแนะนำสมาชิกพร้อมที่ปรึกษาขององค์การนักวิชาชีพ จากนั้นท่านประธานได้กล่าวชี้แจงแนวทางการประเมิน พร้อมได้สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

   

 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาโดยนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

   

 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายพิเศษจาก นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติตนในการออกฝึกงานในสถานประกอบการต่อไป

   

 

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้มีการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒,๓ และ ปวส.๒ ทุกสาขางาน ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมีผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูประจำสาขางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องการรับลงทะเบียนและชำระเงินพร้อมทั้งตรวจทาน เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดภาคเรียน

   

 

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับครูสุนีย์ ใกล้พลัง โดยได้รับเกียรติจาก นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงมุทิตาจิต (รดน้ำ) ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงรำอวยพร , การแสดงชุดพิเศษจากคณะครูและเจ้าหน้าที่ และการแสดงวงดนตรี ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

   

 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว , นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร , และ นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
   

 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้กู้รายใหม่ และทำสัญญากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชัย เกษตรตระการ หัวหน้าส่วนผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจเงินฝาก ธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านแพ้ว บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ

   

 

วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยาย น ๒๕๖ ๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ A & B รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้กิจกรรม Happiness School ความสุขมวลรวม , การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การฏิบัติในสถานศึกษา และการเข้าชมบ้านดินเขากลิ้ง (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

   

 

 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้มีจัดโครงการสัมมนาหลังจบการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและวิชาการ , คุณสรเดช จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทสมายล์ ฮาร์ท ฟู๊ดส์ จำกัด และ คุณธนพงศ์ นพประพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทพูลทรัพย์แคน จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้

   

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาและมอบโล่สำหรับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนศึกษาต่อสายอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมี นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานและพยานในการลงนาม และ นายสมคิด ตัณฑะศรีสุข ผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

   

 

 

วันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการดังกล่าวลูกเสือได้ร่วมกิจกรรมผจญภัย , เดินทางไกล และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

   

 

 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการ Day Camp ของกองลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โดยมีกิจกรรมให้ลูกเสือได้ทำร่วมกัน เช่น เงื่อนเชือก บุกเบิก และการประกอบอาหาร

   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ดำเนินโครงการปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพิธีถวายพระเพลิง เพื่อถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

   

 

 

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งนางสาวมธุกร เตชะวัฒนาพร ครูผู้ช่วยสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   

 

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชังมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

   

 

 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ตัวแทนแม่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มเงินพุ่มทองเนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วเป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

   

 

 

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จยุค Thailand ๔.๐” ให้กับนักเรียน นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ เอแอนด์บี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔๐ คน

   

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการพิธีเปิดการจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
   

 

 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม (ครั้งที่ ๒) สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดยนายสุธี โรจน์บุญถึง กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง พร้อมคณะเข้าติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยทางด้านกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
   

 

 

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง , พิธีลงนามถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา และร่วมกันทำความดีโดยการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

   

 

 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนทร มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

   

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347

email: banphaeo_industrial@hotmail.com