สำหรับครู
>> เครื่องมืองานประกันคุณภาพ
>> แบบฟอร์มเขียนโครงการ
>> แบบฟอร์มสรุปโครงการ
>> แบบรายงานการนิเทศฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ
 
 
สำหรับนักเรียน ระบบปกติ
>> แบบฟอร์มรายงานการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
>> ตัวอย่าง นำเสนอหลังจบฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
>> แบบฟอร์มโครงการคุณธรรม จริยธรรม
 
 
สำหรับนักเรียนกลุ่มเทียบโอนฯ
>> แบบคำร้องขอรับการตรวจสอบความรู้และประสบการณ์รายวิชา
>> แบบฟอร์มเข้ารับประเมินรายวิชา
>> แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
 
 
สำหรับสมัครเรียน
>> ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347

email: banphaeo_industrial@hotmail.com