ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
2 ข้อมูลบุคลากร
3 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
4 ข้อมูลอาคารสถานที่
5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
5 ข้อมูลครุภัณฑ์
5 ข้อมูลตลาดแรงงาน
5 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2 ฝ่ายวิชาการ
3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาช่างยนต์
8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 สาขาวิชาการบัญชี
90 สาขาวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
90 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
89 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
66 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
สอศ.
999 สำนักความร่วมมือ
999 สำนักอำนวยการ
999 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
999 สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา
999 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
999 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
zxผลการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียน 1/2560 ( 16 พย 60 )
zxประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขางาน,เอกสารประกวดราคา,คุณลักษณะครุภัณฑ ( 13พย60 )
zxกำหนดการปิด-เปิดพร้อมลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียน 2/2560 ( 1 พย 60 )
zxการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขางานการตลาด ( 31 ตค 60 )
zxกำหนดการกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการรายวิชา 1/2560 ( 30 ตค 60 )
>> กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ( 27 กย 60 )
>> การยื่นคำร้อง ขอเปิดรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ( 24 กย 60 )
>> การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการอาชีพ ประจำปี 2560 ( 11 กย 60 )
>> การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2560 ( 6 กย 60 )
>> กำหนดการปิด-เปิด พร้อมลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2560 ( 1 กย 60 )
>> ตารางวัน เวลา และสถานที่การประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา ( 24 สค 60 )
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณี 74120 โทรศัพท์ 034-853817 โทรสาร 034-882347

email: banphaeo_industrial@hotmail.com